Témoignages
  • ศิรินันท์ กุลชาติ , France

               นางสาวศิรินันท์ กุลชาติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำห

 
 
ข่าวสาร
  • ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส