Témoignages
  • ศิรินันท์ กุลชาติ , France

               นางสาวศิรินันท์ กุลชาติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำห

 
 
ข่าวสาร