ศิรินันท์ กุลชาติ , France

           นางสาวศิรินันท์ กุลชาติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำห

Manlika Siriwetwarawut, France

   I  decided  to  apply  for  the  French  pastry  7  months  program  at  Gastronomicom  International Culinary Academy because of 3 main reasons.

Pages