เงินสนับสนุนการเรียนปริญญาเอก (Financing Doctoral Study)

 
การได้รับเงินสนับสนุนการทำวิจัยมักเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอก

เงินสนับสนุนการเรียนปริญญาเอก (Financing Doctoral Study)  

                การได้รับเงินสนับสนุนการทำวิจัยมักเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอก

 

·         สัญญาวิจัยปริญญาเอก         

เป็นนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัยแบบมืออาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ไม่จำกัดอายุ  สามารถทำสัญญาวิจัยปริญญาเอกซึ่งมีระยะเวลา 3 ปีได้  สัญญานี้ให้สิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคมเหมือนกับสัญญาจ้างงานทุกประการ  รวมถึงค่าตอบแทนสุทธิขั้นต่ำต่อเดือนจำนวน 1 680 – 2 020 ยูโร  สถาบันการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกเป็นผู้จัดทำสัญญาดังกล่าว

 

·         สัญญา  « Les Conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) »

เป็นสัญญาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกได้ทำงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ในบริษัทเอกชนที่ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยนอกบริษัท

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.anrt.asso.fr / http://www.campusfrance.org/en/site/cifre-agreements-web-site-anrt

 

·         สัญญาโครงการปริญญาเอกร่วม           

เป็นสัญญาร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศ  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกได้ทำวิทยานิพนธ์ในประเทศของตนและในประเทศฝรั่งเศสภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนในเรื่องแผนการเรียน  การสอบจบวิทยานิพนธ์และทุนสนับสนุนการเรียนปริญญาเอก  โดยหลักแล้วนักศึกษาภายใต้โครงการปริญญาเอกร่วมจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินในการเดินทางไปทำวิจัย