ทุนการศึกษา (Grants and Financial Aid)

 
แหล่งทุนสำหรับผู้สนใจเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส

CampusBourses เป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ  โดยสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์  www.campusfrance.org  โปรแกรมดังกล่าวรวบรวมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติไว้  โดยมีทั้งทุนที่มาจากแหล่งทุนในประเทศฝรั่งเศสกว่า 650 ทุน (จากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรท้องถิ่น  บริษัท  มูลนิธิ  สถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ) และแหล่งทุนต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในประเทศต่างๆ รัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ)

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าวโดยป้อนคำสำคัญ (keyword) หรือคำค้นหาต่างๆ (สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สาขาวิชาที่สนใจ  หรือประเภทของทุน)  เพื่อให้ได้รับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับทุนนั้นๆ และให้ลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ให้ทุน

 

มีโครงการทุนสำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสมากมาย อาทิ

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  (Franco-Thai Scholarship Program)      

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา  ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทุน  เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการคัดสรรทุน  โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ  แรงจูงใจของและแผนการเรียนของผู้สมัคร  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ทีเว็บไซต์ : www.francothai-science.com/scholarships

 

ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Junior Research Fellowship Program)

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 

 

โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่เว็บไซต์ : www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program

 

ทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research หรือ Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam)

โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่าง สถาบันไทยและฝรั่งเศสผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://inter2.mua.go.th/ หรือ www.campusfrance.org/fr/siam

 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นทุนที่ให้ในระดับปริญญาเอก โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 8-12 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส

ผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือนอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ทุนวิจัยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้รวมทุนประกันสุขภาพไว้ด้วย

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://rgj.trf.or.th

 

 

ทุนไอเฟล (Eiffel Sholarship) 

เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส และทุนวิจัยระยะเวลา 10 เดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกร่วม   โดยพิจารณาให้ผู้ศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่

-          วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

-          เศรษฐศาสตร์และการจัดการ

-          นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/eiffel

 

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก Erasmus Mundus

หลักสูตรในโครงการ Erasmus Mundus เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันการศึกษาในประเทศเครือสหภาพยุโรปตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2 -3 แห่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร Erasmus มอบทุนในระดับปริญญาโทหรือเอก ซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรแบบ 2 ปริญญาหรือแบบปริญญาร่วม

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ec.europa.eu

 

ทุนการศึกษาจาก Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 759 แห่งในประเทศสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.auf.org/bourses

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย Bio-Asia และ STIC-Asia

Bio-Asia และ STIC-Asia เป็นโครงการแลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่าง 2 ศูนย์วิจัยใน 3 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศสและ 2 ประเทศจากอาเซียน โดยที่

·         STIC-Asia สนับสนุนโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมและด้าน ICT

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/fr/stic-asie

·         Bio-Asia สนับสนุนโครงการวิจัยด้านชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ  รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/fr/bio-asie

 

และยังมีทุนอื่นๆ อาทิ ทุนจากสถาบันต่างๆ (ในรูปแบบส่วนลดหรือการยกเว้นค่าเล่าเรียน)  เงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มพำนักในประเทศฝรั่งเศส  เงินทุนจากหน่วยงานอื่นๆ แนะนำให้ลองค้นหาจากฐานข้อมูล Campus Bourse เพื่อความชัดเจนและรายละเอียดอื่นๆ