ค่าเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา

 
ค่าเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนซึ่งมีอัตราเท่ากันทั่วประเทศ โดยในปีการศึกษา 2015-2016 รัฐกำหนดอัตราไว้ดังนี้

-          184 ยูโรสำหรับระดับปริญญาตรี

-          256 ยูโรสำหรับระดับปริญญาโท

-          391 ยูโรสำหรับระดับปริญญาเอก

-          610 ยูโรสำหรับโรงเรียนเฉพาะทางชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์

อัตราดังกล่าวได้รวมค่าบริการห้องสมุดแล้ว นอกจากนี้ นักศึกษาอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการประกันสุขภาพนักศึกษาซึ่งเป็นภาคบังคับ และสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับบางหลักสูตร

                สำหรับสถาบันการศึกษาของเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเฉพาะทางชั้นสูงด้านบริหารและการจัดการ จะมี ค่าเล่าเรียนสูงกว่าสถาบันทั่วไป (ประมาณ 3000 ถึง 15 000 ยูโรต่อปีการศึกษา)