การขอเงินช่วยเหลือค่าที่พัก

 
นักศึกษาชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับนักศึกษาชาวฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่จัดโครงการการช่วยเหลือดังกล่าว

การช่วยเหลือนี้มีการคำนวณตามจำนวนเงินของค่าเช่าและตามข้อมูลของนักศึกษา ดังนั้นการจัดหาทุนช่วยเหลือจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีและจำนวนเงินที่จัดให้ก็พิจารณาเป็นกรณีไป

เงินช่วยเหลือค่าที่พัก มีอยู่ 2 ประเภท (มิอาจเบิกได้พร้อมๆกัน) ดังนี้ :

- Allocation de logement à caractère sociale(ALS)

- Aide personnalisée au logement (APL)

ในกรณีของการเช่าร่วมกับเพื่อน แต่ละคนสามารถขอเงินช่วยเหลือค่าที่พักได้โดยใช้สัญญาเช่าคนละชุด ในทางตรงกันข้าม คู่สามีภรรยาดำเนินการเรื่องขอด้วยเอกสารชุดเดียวกัน

การยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือที่พักสามารถดำเนินการได้โดยตรงจากทางเว็บไซต์ Caisse d’allocation familiale (CAF) ภายในระยะเวลาสามเดือน หลังจากที่เข้าอาศัยในหอพักนั้นๆ