นักเรียนนักศึกษาที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิก 30 ประเทศของเขตเศรษฐกิจสหภาพยุโรป ในราชรัฐอันดอร์ร่า ราชรัฐโมนาโก สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐซานมารีโน และนครรัฐวาติกัน ที่ต้องการเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส จะต้องดำเนินการขอวีซ่าระยะยาวประเภทนักศึกษา (มากกว่า 90 วัน)

วีซ่าระยะยาวประเภทนักศึกษา (มากกว่า 90 วัน) 

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสระยะยาวมากกว่า 90 วัน วีซ่าประเภทนี้สามารถใช้ดำเนินการขอบัตรต่างด้าว (carte de séjour) ที่ประเทศฝรั่งเศสได้หลังจากวีซ่าหมดอายุ

วีซ่าประเภทนี้จะใช้แทนบัตรต่างด้าวและมีอายุการใช้งานเท่าที่ระบุในวีซ่า โดยทันทีที่เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาจะต้องรายงานตัวต่อสำนักงาน OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) เพื่อยืนยันการเข้าประเทศ

การดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า นักศึกษาจะต้องใช้เอกสารรับรองการลงทะเบียนจากสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศสในการยื่นประกอบคำร้อง

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำวิจัย จะต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาวประเภท “นักวิทยาศาสตร์”

วีซ่าระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) 

วีซ่าท่องเที่ยว (Schengen) อนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ไม่เกิน 90 วัน และไม่สามารถขอต่อในประเทศฝรั่งเศสได้ นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระยะสั้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนสามารถดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้ได้

วีซ่าระยะสั้นเพื่อสอบแข่งขัน « étudiant-concours » นักศึกษาที่ต้องเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสเพื่อสอบแข่งขันหรือสอบสัมภาษณ์สามารถดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ในกรณีที่สอบผ่านนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอบัตรประจำตัวต่างด้าวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องเดินทางกลับมาประเทศไทย

 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัท TLS Contact เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อผู้ยื่นคำร้อง รวมทั้งการรับยื่นคำร้องขอวีซ่า

สำนักงาน TLS Contact ตั้งอยู่ที่ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120           

โทร 02-696 3888

info.bk@tlscontact.com