บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน

 
หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ มีหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลหลักสูตรต่างๆ การเตรียมเอกสารการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา

 

นอกจากนี้หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ ยังมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส โดยการจัดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

  • แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยต่างๆ
  • เข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่นนิทรรศการการศึกษาต่อที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือนิทรรศการศึกษาต่อประจำปีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน ก.พ.
  • จัดสัมมนาระหว่างผู้ที่สนใจศึกษาต่อและตัวแทนจากสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส
  • จัดสัมมนาระหว่างผู้ที่สนใจศึกษาต่อและนักเรียนเก่าฝรั่งเศส