ทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 
ภายใต้นโยบายการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.francothai-science.com/scholarships ภายในวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และการประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นช่วงกลางเดือนเมษายน      

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุณาติดต่อ CampusFrance Desk - French Embassy 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ