หลักสูตรระยะยาว ได้แก่

หลักสูตรในมหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร LMD

-       ปริญญาตรี (Licence) – 3 ปี – 6 ภาคการศึกษา – 180 หน่วยกิต

-       ปริญญาโท (Master) – 2 ปี – 4 ภาคการศึกษา – 120 หน่วยกิต

-       ปริญญาเอก (Doctorat) – 3 – 5 ปี

สำหรับระดับปริญญาโทแบ่งเป็น 2 สายคือ

-       ปริญญาโทสายวิจัย (Master Recherche) เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

-       ปริญญาโทสายอาชีพ (Master Professionnel) เพื่อเตรียมตัวทำงาน

หลักสูตรในสถาบันวิชาชีพชั้นสูง หรือ Grandes Ecoles

หลักสูตรในสถาบันวิชาชีพชั้นสูงใช้ระยะเวลา 5 ปี โดย 2 ปีแรกจะเป็นชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือก (Classe préparatoires) ซึ่งจะจัดสอนในสถาบันวิชาชีพชั้นสูงเอง หรือในโรงเรียนมัธยม หลังจากเรียนจบ 5 ปี ปริญญาบัตรที่ได้เทียบเท่าระดับปริญญาโท