หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้สำเร็จหลักสูตรก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ หรือสามารถนำมาใช้เทียบวุฒิเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงได้เช่นกัน

หลักสูตรระยะสั้นส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเรียน 2 หรือ 3 ปี เปิดสอนในสถาบันวิชาชีพหรือโรงเรียนเฉพาะทาง บางหลักสูตรอยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัย เน้นการฝึกปฎิบัติควบคู่กับทฤษฎี

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีดังต่อไปนี้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

สายวิชาอาชีวศึกษา (STS) นักศึกษาสามารถเลือกเข้าเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ในสาขาวิชาต่างๆกว่า 145 สาขา เช่น สาขาวิชาอุตสาหกรรม การบริการ การจัดการ ศิลปาชีพ การรับเข้าเรียนต้องผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Diplôme universitaire de technologie (DUT)

หลักสูตรการอบรมด้านวิชาชีพโดยสถาบันเทคโนโลยีศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ IUT (Instituts Universitaires de Technologie) มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 30 สาขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ปีในมหาวิทยาลัย เน้นภาคปฏิบัติในองค์กรเอกชน

ปริญญาตรีวิชาชีพ (Licence professionnelle)

หลักสูตร 1 ปีต่อเนื่องจากประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้ง 3 ที่กล่าวมาข้างต้น