โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงและสถาบันเฉพาะทางด้านอื่นๆ

 
หลักสูตรโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงและสถาบันเฉพาะทางเหล่านี้ มีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี การรับนักศึกษาทำโดยพิจารณาจากเอกสารสมัคร หรือการสอบแข่งขัน

โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงหรือ Grande Ecole เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของระบบการศึกษาฝรั่งเศส โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงมีมาตรฐานการศึกษาที่เยี่ยมยอด และเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรระดับผู้บริหารทั้งในบริษัทชั้นนำและในระบบราชการ (ปริญญาบัตรจากโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่าระดับปริญญาโท และออกโดยรัฐบาล) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นให้เลือกเช่นกัน อาทิ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (MSc) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) หลักสูตรปริญญาโทเฉพาะทาง (Mastère Spécialisé) เป็นต้น

โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงที่เก่าแก่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ l’Ecole Polytechnique, l’Ecole Normale Supérieure, l’Ecole Centrale, l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) เป็นต้น

โรงเรียนและสถาบันเฉพาะทางด้านอื่นๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน ก่อตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มหลักสูตรเฉพาะทางให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น สาขาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การออกแบบแฟชั่น การท่องเที่ยว การโรงแรม การประกอบอาหาร เป็นต้น