โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านบริหารและการจัดการ > Thaïlande

โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านบริหารและการจัดการ

 
โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านบริหารและการจัดการที่อยู่ในระดับมาตราฐานสากลส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดหอการค้าและอุสาหกรรมของเมืองต่างๆหรือเป็นสถาบันในสังกัดเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 230 แห่งทั่วประเทศ

โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านบริหารและการจัดการที่อยู่ในระดับมาตราฐานสากลส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดหอการค้าและอุสาหกรรมของเมืองต่างๆหรือเป็นสถาบันในสังกัดเอกชน เปิดหลักสูตรในสาขาเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในสถาบัน หลักสูตรส่วนใหญ่มุ่งเน้นการฝึกงานและการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ

ปริญญาบัตรที่ออกให้แก่นักศึกษาได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศสและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ค่าเล่าเรียนของสถาบันประเภทนี้อยู่ที่ประมาณ 3 000 – 10 000 ยูโรต่อปี

หลายๆโรงเรียนยังเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูง หรือ Conférence des Grandes Ecoles (CGE) และร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนอีกด้วย

สถาบันบริหารธุรกิจ IAE สังกัดมหาวิทยาลัย

มีสถาบัน IAE (Instituts d’administration des entreprises) ทั่วประเทศฝรั่งเศสประมาณ 30 แห่งเปิดสอนหลักสูตรทุกแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจักการ (เช่น การเงิน การธนาคาร การตลาด การบริหารบุคคล เป็นต้น) ในทุบระดับตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก