โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ > Thaïlande

โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์

 
มีโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์กว่า 250 แห่งที่เปิดสอนทุกแขนงวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น

โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร (Commission nationale des Titres d’Ingénieurs) เป็นผู้ออกใบปริญญาบัตร หรือ Diplôme d’ingénieur ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส หลังจากจบหลักสูตร 5 ปี โดยปริญญาบัตร หรือ Diplôme d’ingénieur นี้เทียบเท่าระดับปริญญาโทและสามารถใช้สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้

ในส่วนของวิจัยก็สามารถทำได้ในศูนย์วิยจัยที่สังกัดโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงเหล่านี้ ซึ่งบางแห่งอาจมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วย

เครือข่าย N+I

ประกอบด้วยโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า 70 แห่ง เปิดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือวิศวกรที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาบัตรที่ได้รับได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศส

Diplôme d’ingénieur (ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์)

Diplôme d’ingénieur (ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์) สามารถออกโดยมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี หรือสถาบันวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้ ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาวิศวกร (Commission nationale des Titres d’Ingénieurs) เทียบเท่าระดับปริญญาโท หลักสูตรโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ใช้เวลา 5 ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

Diplôme d’ingénieur de spécialisation (ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะทาง)

เป็นหลักสุตรที่ต่อจากหลักสูตรปกติอีก 1 ปีแต่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนปริญญาตรีมาแล้ว 4 ปีจะใช้เวลาในการเรียนอีก 2 ปีจึงจะได้ประกาศนียบัตรประเภทนี้

Le Mastère spécialisé en sciences de l’ingénieur (ปริญญาโทเฉพาะทาง)

หลักสูตรปริญญาโทสายอาชีพระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี ซึ่งจะต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วย ในประเทศฝรั่งเศสมีหลักสูตรประเภทนี้ประมาณ 160 หลักสูตร