มหาวิทยาลัยเปิดสอนทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 88 แห่งทั่วประเทศได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งสิ้น เปิดสอนทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ซึ่งรวมไปถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เป็นต้น) เทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สาธารณสุข การกีฬา และอื่นๆอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยฝรั่งเศสกับบทบาทสำคัญของการทำงานวิจัย

การทำงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีมาตรฐานระดับสูง เห็นได้จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชาวฝรั่งเศสก็มีผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

สถาบันการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก (Ecoles doctorales) กว่า 300 แห่งที่ดำเนินการสอนร่วมกับศูนย์วิจัยกว่า 1 200 แห่ง (เป็นศูนย์วิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในขณะเดียวกัน) ปัจจุบันรองรับนักศึกษาปริญญาเอกถึง 62 000 คน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐ จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนซึ่งมีอัตราเท่ากันทั่วประเทศ โดยในปีการศึกษา 2555-2556 มีอัตรากำหนดดังนี้

  • 183 ยูโรสำหรับระดับปริญญาตรี
  • 254 ยูโรสำหรับระดับปริญญาโท
  • 388 ยูโรสำหรับระดับปริญญาเอก
  • 606 ยูโรสำหรับสถาบันด้านวิศวกรรมศาสตร์ของรัฐ

อัตราข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าประกันสุขภาพ

Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES)

  PRES เป็นการรวมกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะด้านและศูนย์วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 20 PRES ในฝรั่งเศส