การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 
ความหลากหลายของสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ฝรั่งเศสมีสถาบันอุดมศีกษาทั้งที่เป็นของรัฐบาลและเอกชนมากกว่า 3 500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

-       มหาวิทยาลัย 88 แห่ง

-       โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ 250 แห่ง

-       โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้านบริหารและการจัดการ 220 แห่ง

-       โรงเรียนศิลปะ 120 แห่ง

-       โรงเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 แห่ง

-       โรงเรียนเฉพาะทางด้านอื่นๆ 3 000 แห่ง

ระบบการศึกษาและปริญญาบัตร

ระบบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ LMD : Licence (Bachelor), Master, Doctorat เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกันทุกประเทศในยุโรป  ปริญญาบัตรออกโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ระบบการโอนหน่วยกิตแบบยุโรป (ECTS) การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบัน อุดมศึกษากระทำได้โดยประเมินจากหน่วยกิต โดยคิดเป็น 30 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรือ 60 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา

ปริญญาบัตร

ระยะเวลาที่เรียน

จำนวนหน่วยกิต

ปริญญาตรี (L)

6 ภาคการศึกษา

3 ปี

180 หน่วยกิต

ปริญญาโท (M)

4 ภาคการศึกษา

2 ปี

120 หน่วยกิต

ปริญญาเอก (D)

6 ภาคการศึกษา

3 ปี