ทุนการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมายัง สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย แผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2554

ภายใต้นโยบายการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศสในปีการศึกษา 2554-2555 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และการประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศฝรั่งเศส สามารถติดต่อหน่วยงาน Campus France เพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ (ที่อยู่ - เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือโทร 02 6272112-4 หรืออีเมล - bangkok@campusfrance.org เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 14.00 น. – 17.00 น.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุณาติดต่อคุณศลิษา ลิ่มสกุล (อีเมล – salisa.limsakul@diplomatie.gouv.fr หรือโทร 02 6272100)