OCSC ประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 8 !!

 
งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 8

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ทางคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 8 จึงประกาศเลื่อนการจัดงานออกไป

จากวันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 เป็น วันที่ 21-22 มกราคม 2555