สัมมนาศึกษาต่อฝรั่งเศสหลักสูตรปริญญาโทและเอกด้าน Engineering และ Technology

 
18 สิงหาคม 2554
สัมมนาศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ประเทศฝรั่งเศส

หน่วยงาน CampusFrance – สถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศ

ไทย ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสในสาขาวิชา Engineering และ Technology เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับ​ข้อมูลหลักสูตร และทุนการศึกษา ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกั​บการศึกษาต่อในระดับปริญญาโ​ทและปริญญาเอก นำเสนอโดย Frédéric VIGNAT ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาล​ัย Grenoble INP Génie Industriel ประเทศฝรั่งเศส ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรร​ยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย​ใดๆทั้งสิ้ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ที่หน่วยงาน CampusFrance
สถานทูตฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้

เว็บไซต์โรงเรียน: http://www.grenoble-inp.fr​/

กรุณาเขียนหรือโทรศัพท์เข้า​มาสำรองที่นั่งได้ที่ :

CampusFrance Desk – French Embassy
29 Sathorn Tai Road Bangkok 10120
Tel. +66 2 627 21 14
Fax. +66 2 627 21 11
E-mail : bangkok@campusfrance.org /
jirawan.kiatphotha@diplomatie.gouv.fr

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานฑูตฝรั่งเศส
29 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand