เปิดรับสมัครปริญญาโทโครงการ Erasmus Mundus MaMaSELF ประจำปีการศึกษา 2556-2558

 
MaMaSELF เป็นหลักสูตรปริญญาโท 2 ปีในโครงการ ERASMUS MUNDUS สาขาวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยหลายแห่ง ภายใต้บรรยากาศการเรียนแบบนานาชาติและคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง

Master Erasmus Mundus MaMaSELF

  •   ปริญญาโท 2 ปีด้านวัสดุศาสตร์
  • ทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนชาวยุโรปและนักเรียนต่างชาติ
  • เป็นหลักสูตรในโครงการ Erasmus Mundus

Mamaself เป็นหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลา 2 ปี เกิดจากความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำและภาคอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือนี้ได้แก่ University Rennes 1 (ฝรั่งเศส) University of Torino (อิตาลี) Technical University (TUM) and Ludwig Maximilian University München (เยอรมนี) และขณะนี้ University of Montpellier 2 (ฝรั่งเศส) ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มความร่วมมือนี้อย่างเต็มรูปแบบ ปริญญาโทจะออกโดย 2 ใน 4 มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ ปริญญาที่ได้รับคือ ปริญญาโทสาขาวัสดุศาสตร์   

นักศึกษาแต่ละคนจะต้องใช้เวลาศึกษา 1 ปีในมหาวิทยาลัยแม่ สำหรับภาคการศึกษาแรกในปีการศึกษาถัดไปจะต้องเข้าเรียนในอีกมหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ ส่วนภาคเรียนสุดท้ายขึ้นกับสารนิพนธ์ และสามารถอยู่ในสถาบันที่มีความร่วมมืออื่นๆได้ เช่น ญี่ปุ่น สวิสเซิอร์แลนด์หรืออินเดีย  

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยุโรป

ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้รับทุนการศึกษา เงินทุนที่ได้รับต่อปีเป็นเงิน 22,000 ยูโร การสมัครหลักสูตรพร้อมทุนนี้จะปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม 2556 

การรับเข้าเรียน

นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 180 ECTS (หรือจบชั้นปีที่ 3 ของภาคปริญญาตรีสำหรับนักเรียนไทย) ในสาขาวัสดุศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง (เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ธรณี) ผลการเรียนดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

สามารถสมัครได้ที่

http://application.mamaself.eu

วันปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครหลักสูตรพร้อมทุน: 28 มกราคม 2556

วันปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาทั่วไปที่ไม่ต้องการขอทุน Erasmus Mundus: 18 พฤษภาคม 2556


หลักสูตรนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ข้อมูบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ ขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้ที่เว็บไซต์

www.mamaself.eu