นับตั้งแต่บัดนี้
ทุนการศึกษาสถานทูตฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2556

2013 Franco-Thai Scholarship Program

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์จะ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2556/2557 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้นในเวบไซต์ 

http://www.francothai-science.org/scholarships/ 


ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเราได้ค่ะ

โชคดีค่ะ

Address:
อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทยโทรคมนาคม (กสท.)
เจริญกรุง
บางรัก
กรุงเทพฯ
10500
Thailand