Erasmus + เป็นโครงการความร่วมมือทางการศึกษาขั้นสูง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นสูงของยุโรป และส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามระหว่างวัฒนธรรม