เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาเอกร่วม (นานาชาติ) หลักสูตร "Modélisation et systèmes complexes" > Thaïlande

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาเอกร่วม (นานาชาติ) หลักสูตร "Modélisation et systèmes complexes"

 
มหาวิทยาลัย Pierre et Marie Curie (UPMC) ร่วมกับสถาบัน AIRD เปิดหลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ) ภายใต้ชื่อหลักสูตร "Modélisation et systèmes complexes"

มหาวิทยาลัย Pierre et  Marie Curie (UPMC) ร่วมกับสถาบัน AIRD เปิด หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเงินและการดูแล นักศึกษาปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัย UPMC และประเทศกำลังพัฒนา


หลักสูตรการเรียนเป็น สหวิทยาที่มุ่งเน้น วิธีการใช้งานระบบที่ซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีปัญหาด้าน :


·  สุขภาพและระบาดวิทยา
·  การบริหารทรัพยากรหมุนเวียน (ความหลากหลายทางชีวภาพ, การประมง, ป่าไม้, การเพาะปลูก)
·  การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองและภูมิภาค
·  การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติบนบก)

ปิดรับสมัคร : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ของมหาวิทยาลัย UPMC หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง