โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่เด็กนักเรียนยากจนทั่วประเทศ แห่งละ 1 ทุน รวมรุ่นละ 926 ทุนโดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีฐานะยากจน ผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยมีแนวคิดของการให้ทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เด็กยากจนในสังคมไทย ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ชุมชน และ ท้องถิ่น โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนนี้จึงถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ผลต่อการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวและยั่งยืน

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเยาวชนของประเทศ อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในการลดปัญหาความยากจน ของประชาชน เนื่องจากเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถ ประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นและยกฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวของตน อีกทั้งยังได้กลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย

ประเภทของทุนการศึกษา

ทุนเต็มจำนวน / ทุนบางส่วน

สิทธิประโยชน์

ก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ นักเรียนต้องเข้าร่วม  หลักสูตรปฐมนิเทศทางภาษาและวัฒนธรรม ก.พ. และกระทรวงต่างประเทศจะเป็นผู้เลือกสถาบันการศึกษาในต่างประเทศให้กับผู้รับทุน  ผู้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทยสำหรับการเตรียมตัวจนถึงระยะเวลาการศึกษาทั้งหลักสูตร ในขณะที่ผู้รับทุนบางส่วนจะได้รับทุน สำหรับหลักสูตรปฐมนิเทศน์ทางภาษาและวัฒนธรรมก่อนออกเดินทาง สำหรับระยะเวลาของทุนจะขึ้นกับแต่ละหลักสูตร

แหล่งเงินทุน

รัฐบาลไทย

                                                            

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หลักสูตรที่ไปศึกษาต้องเป็นด้านที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การจัดการ การพาณิชย์; การเกษตร; อุตสาหกรรม และความคิดสร้างสรรค์

เป็นทุนที่ไปศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องกลับมาทำงานใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย  (GPA) ขั้นต่ำ  3.0 สำหรับ 5 ภาคการศึกษาในโรงเรียนมัธยม  และมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยน้อยกว่า 150,000 บาทต่อปี

การสมัครรับทุน

ขอแบบฟอร์มใบสมัคร  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตตามทะเบียนราษฎร์ที่ท่านอยู่   หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th หรือ www.odos.moe.go.th

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วันทดสอบจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ    

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ - กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ  10300

โทรศัพท์: +66 2 628 56 46 Ext 110-112

โทรสาร: 66 2281 0953

E-mail: odos@bic.moe.go.th