ทุนก.พ. เป็นทุนของรัฐบาลไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ทุนเล่าเรียนหลวง (King’s scholarships ) และทุนการศึกษาที่ให้ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

ทุนของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

* กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาทีได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

          ข้อผูกพันในการรับทุน 

1. ผู้ได้รับทุนจะ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2. กรณีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

ทุนที่เปิดรับ

เป็นทุนปริญญาโท และทุนปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น กฎหมาย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ โลจิสติกส์ ตามที่มีคุณสมบัติ

การรับสมัคร

ช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม (ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร

สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร