สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรและกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)

วัตถุประสงค์หลักของการริเริ่ม คปก. ก็คือเพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยระดับปริญญาเอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทของทุน

ปริญญาเอก

สิทธิประโยชน์

เบี้ยเลี้ยงรายเดือน / ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการวิจัย / ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเพื่อประชุมงานวิจัย 1.5-2 ล้านบาท

ระยะเวลา

6-12 เดือน
                                                      

แหล่งเงินทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย งานวิจัยระดับปริญญาเอกไม่จำกัดสาขา
     
หมายเหตุ

นักเรียนต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

หลักเกณฑ์พิจารณาเพิ่มเติม

สำหรับสาขาทั่วไป ผู้มีวุฒิปริญญาตรีจะต้องได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสอง และอยู่ใน 25% แรกของชั้น* (โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักทะเบียน)

ผู้มีวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีคุณภาพที่ สกว. ยอมรับ และมีผลการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในระดับดีมากเป็นที่ยอมรับของสกว. โดยสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่จะรับทุน

การสมัครรับทุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://rgj.trf.or.th/skv1/rgj_download.asp

                                                                
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21
ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8278 หรือ 8272 หรือ 8267
โทรสาร 0-2298-0478

E-mail : trfrgj@trf.or.th