เรียนต่อด้านวิศวกรรมที่ฝรั่งเศส

 
เอกลักษณ์ของสถาบันในระดับอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศสอย่างหนึ่งคือ โรงเรียนชั้นสูงเฉพาะทาง หรือ Grande Ecole ซึ่งในสายวิศวกรรม เราเรียกโรงเรียนประเภทนี้ว่า Ecoles d' ingénieurs ซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะทางในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านต่างๆ มีการสอบคัดเลือก การเรียนการสอนเข้มข้น ใช้เวลาศึกษา 5 ปี และเมื่อจบมาจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิศวกรรมซึ่งเทียบเท่ากับระดับปริญญาโท

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในการฝึกอบรมจะรวมเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิศวกรรม นอกจากนี้โรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธุรกิจภาคต่างๆในโลก จึงเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ณ ปัจจุบันมีโรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรมมากกว่า 250 แห่งในประเทศฝรั่งเศส เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตรซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาโท โรงเรียนทางวิศวกรรมจำเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน French Commission on Engineering Degrees (CTI) โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดให้มีหลักสูตรเฉพาะทางเพิ่มจากหลักสูตรปกติอีก 1-2 ปี หรืออาจเป็นการเรียนในระดับปริญญาเอก และระดับ Post-doctoral ต่อไป โรงเรียนที่ได้รับการรับรองเหล่านี้สามารถออกใบปริญญาเฉพาะทางในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ Ms ได้

 

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

โดยทั่วไปจะพิจารณาจากเอกสารของผู้สมัคร เช่น ผลการเรียน motivation letter ผลสอบภาษา เป็นต้น หรืออาจมีการสอบแข่งขันและการสัมภาษณ์ หรือการทดสอบอื่นๆ

ค่าเล่าเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอยู่ที่ประมาณ 500 ยูโร แต่อาจสูงกว่านี้ในโรงเรียนเอกชน

ในกรณีที่คุณไม่ได้อยู่ในโครงการแลกเปลี่ยน คุณต้องดาวน์โหลดหรือขอรับใบสมัครจากโรงเรียนที่คุณต้องการเข้าศึกษาประมาณเดือนมีนาคมของปีที่คุณต้องการเข้าศึกษา คุณจะได้รับการตอบรับในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน แต่ละโรงเรียนจะมีขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครและรับเข้าศึกษาแตกต่างกัน บางโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนที่จบหลักสูตร 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมความพร้อมเท่านั้น บางโรงเรียนมีการสอบแข่งขัน บางโรงเรียนอาจพิจารณาจากเอกสารของนักเรียน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนได้ที่ Comité d’études sur les formations d’ingénieurs (CEFI) ทางเว็บไซต์ www.cefi.org หรือที่ Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France (CNISF) เว็บไซต์ www.cnisf.org ทั้งนี้ผู้สมัครทุกคนต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก่อน

 

การวิจัยในโรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรม

โรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรมหลายแห่งเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาเอก การวิจัยจะทำในห้องทดลองของสถาบัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ


ผู้สนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเข้ารับคำแนะนำได้ที่หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศสค่ะ