ศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมในประเทศฝรั่งเศส > Thaïlande

ศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมในประเทศฝรั่งเศส

 
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ด้านสถาปัตยกรรมและการจัดผังภูมิทัศน์ การเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม เกือบทุกหลักสูตรสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส

ENSA (Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture): เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมหลายสาขา

  นักเรียนที่จบหลักสูตรมากกว่า 90% ประกอบอาชีพด้านสถาปนิกในอนาคต มีโรงเรียน 20 แห่ง และมี 6แห่งที่ตั้งในกรุงปารีส  เปิดสอนหลักสูตร DEA (ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม) และต่อด้วย DE (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านสถาปัตยกรรม) ซึ่งเมื่อได้รับประกาศนียบัตรตัวนี้จะถือว่าเป็นสถาปนิกโดยสมบูรณ์ นำไปประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ผู้จบการศึกษายังมีโอกาสเตรียมความพร้อม HMONP ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติ (1 ปี) หรือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (3 ปี) บางโรงเรียนอาจมีหลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง เช่น ด้านผังเมือง ด้านฟื้นฟูมรดกโลก บางแห่งยังมีหลักสูตรที่โดดเด่นเฉพาะด้าน เช่น ด้านออกแบบ นักเรียนจึงควรสอบถามเรื่องหลักสูตรก่อนการตัดสินใจสมัครเรียน  นอกจากนี้เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาก็แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน 


Insa (Institut National Supérieur d’Architecture)   ประกาศนียบัตรควบด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
 

โรงเรียน Insa  ตั้งอยู่ที่ Strasbourg เป็นสถาบันด้านวิศวกรรมศาสตร์ของรัฐ แต่เปิดรับนักเรียนด้านสถาปัตยกรรมปีละ 40 ที่นั่ง  ใช้เวลาเรียน 4 ปี ประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรควบทั้งสาขาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  ผู้สมัครเข้าเรียนต้องยื่นหลักฐานแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผลสอบคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีหรือโท ผลสอบภาษาฝรั่งเศส จากนั้นต้องผ่านการสัมภาษณ์ 


  ESA Paris : โรงเรียนเอกชนด้านออกแบบและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงมาก ตั้งอยู่ในปารีส 

ประกาศนียบัตรที่ได้รับคือ DESA ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวง สามารถใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสถาปนิกได้ ใช้เวลาเรียน 5 ปี


โรงเรียนภูมิสถาปนิก
 

ในฝรั่งเศสมีโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวถึง 4 แห่ง แห่งแรกคือ ESAJ (Graduate School of landscape gardening) ตั้งอยู่ในปารีส ใช้เวลาเรียน 4 ปี และหากศึกษาต่ออีก 1 ปีในมหาวิทยาลัยจะได้วุฒิระดับปริญญาโท ส่วนอีก 3 แห่งได้แก่ ENSP (National School of landscape) ใน Versailles และ EAP (schools of architecture and landscape) ตั้งอยู่ใน Bordeaux และ Lille ประกาศนียบัติที่ได้รับคือ DPLG ใช้เวลาเรียน 3 ปี