ข้อมูลเกี่ยวกับทุน Franco-Thai 2019 (ป.โท เอก)

 
Franco-Thai Scholarship program (French Government grants from the French Embassy in Thailand)

ทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 


ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน  

ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ระยะเวลา

สำหรับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท) อย่างไรก็ตามบางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี

สำหรับปริญญาเอก จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนต้องทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน

                                                              
คุณสมบัติ

เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

ตั้งใจไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทและเอก

ทักษะภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม

ความเป็นเลิศทางการศึกษา ประวัติผลการเรียน

แรงจูงใจและเป้าหมายของผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

ทุนการศึกษา Franco-Thai เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์ปีถัดไป ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากเอกสารเท่านั้นจะได้รับเรียกเข้าสัมภาษณ์

**ทุนนี้เปิดให้ส่งเอกสารและสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

 

**กรุณาศึกษาข้อมูลที่จำเป็นซึ่งรวมถึง ระเบียบการต่างๆ คู่มือการสมัคร เอกสารที่ต้องใช้ เงื่อนไข เกณฑ์การพิจารณาในเว็บไซต์ของทุน (ลิ้งค์ข้างล่าง)**

                                                              

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

CampusFrance Thailand สถานทูตฝรั่งเศส
bangkok@campusfrance.org

02 627 2160