วิธีการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

 
ขั้นตอนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในชั้นปริญญาโท ทั้ง M1 และ M2

โดยปกติ หลักสูตรระดับปริญญาโทในสถาบันที่ประเทศฝรั่งเศสจะใช้เวลาในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 ปีการศึกษา โดยสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย (4ปี) มีสิทธิในการสมัครเข้าเรียนชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท(M2)ได้โดยตรง (ซึ่งทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี)  ทั้งนี้การพิจารณารับเข้าชั้นปีที่ 2 เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ อาทิ ความสอดคล้องของหลักสูตรและวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัครเรียนระดับปริญญาโท

สำหรับนักศึกษาไทย วิธีการไม่ซับซ้อน คือ สามารถติดต่อสถาบัน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทำการสมัครได้โดยตรง โดยไม่จำกัดจำนวนสถาบันที่ขอยื่นสมัคร
หลังจากที่พบหลักสูตรและสถาบันที่สนใจแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์สถาบันเพื่อหาที่ติดต่อของผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Responsable du programme) หรือ Admission service


จากนั้นผู้สมัครสามารถส่งอีเมลเพื่อแนะนำตัวและแสดงความสนใจในหลักสูตร ปกติแล้วผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะให้เอกสาร คู่มือการสมัคร แนะนำวิธีการต่อผู้สมัครเอง โดยปกติผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็น หากคณะกรรมการรับสมัครร้องขอ

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัครเรียนปริญญาโทได้แก่

  1. ประวัติส่วนตัว (CV/Resume)
  2. จดหมายปะหน้า (Cover letter/ Motivation letter)
  3. หลักฐานสำเร็จการศึกษา (Academic diploma, Transcript)
  4. จดหมายแนะนำ (Letter of reccommendation)
  5. เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของหลักสูตร เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ

** วิธีการรับเข้าเรียนและเอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

เมื่อคณะกรรมการรับสมัครพิจารณาแล้ว ก็จะส่งคำตอบให้ผู้สมัครโดยตรง โดยระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะแตกต่างไปแต่ละกรณี ผู้ที่ได้การพิจารณารับเข้าเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับ (Letter of acceptance) จากทางสถาบัน  ผู้สมัครสามารถนำจดหมายดังกล่าวมาประกอบการขอวีซ่าเป็นขั้นตอนต่อไป

 

บทบาทของหน่วยงาน Campus France Thailand

ปัจจุบันหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ประเทศไทยไม่ได้มีหน้าที่ในการรับสมัครหรือรับยื่นเอกสารการเข้าเรียนระดับปริญญาโท เป็นเพียงหน่วยงานที่ทำหน้าที่แนะนำและแนะแนววิธีการ ขั้นตอนต่างๆ เท่านั้น

 

ในขณะที่ในบางประเทศที่มีหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์อยู่ใน CEF procedure จะสามารถทำการรับสมัครและรับยื่นเอกสารการสมัครได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEF Procedure ที่ http://www.campusfrance.org/en/page/a-country-using-cef-procedure