แคตาล็อกออนไลน์

เลือกหลักสูตรเรียนต่อผ่านหน่วยงาน Campus France (Choosing a Program via Campus France)

 

คู่มือออนไลน์สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก (LMD Catalog)

( http://cataloguelm.campusfrance.org/licence/ )  << ฐานข้อมูลออนไลน์หลักสูตรปริญญาตรี

( http://cataloguelm.campusfrance.org/master/<< ฐานข้อมูลออนไลน์หลักสูตรปริญญาโท

( http://ecolesdoctorales.campusfrance.org/en/phd/dschools/main ) << ฐานข้อมูลออนไลน์หลักสูตรปริญญาเอก

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โทและเอกที่ประเทศฝรั่งเศสกว่า 30 000 หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาประมาณ 3 500 แห่ง 

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านโปรแกรมค้นหาโดยการป้อนคำสำคัญ สาขาวิชาหรือเมืองที่สนใจ

นอกจากนี้  ยังมีลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันนั้นๆ

 

คู่มือออนไลน์สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

( http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog )

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษกว่า 700 หลักสูตร  มีรายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องเงื่อนไขการรับสมัคร  วุฒิที่จะได้รับ  ระดับภาษา  ค่าเล่าเรียน  และอื่นๆ


 

คู่มือออนไลน์สำหรับโปรแกรมระยะสั้นและชั้นเรียนภาษาและวัฒนธรรม

( http://coursdete.campusfrance.org/ )

นำเสนอข้อมูลทั้งในภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE)  รวมถึงชั้นเรียนภาษาภาคฤดูร้อนหรือฤดูหนาวของสถาบันในเครือข่าย Campus France

                เมื่อเรียนจบผู้เรียนอาจจะได้หน่วยกิต  ได้รับประกาศนียบัตร  ได้รับเอกสารรับรองหรือได้ผ่านการสอบวัดระดับภาษา

                สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยเลือกจาก

-          ที่ตั้งของสถาบันซึ่งปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศฝรั่งเศส

-          ระดับภาษาฝรั่งเศสที่สนใจและสาขาวิชา

-          กิจกรรมเสริมด้านวัฒนธรรม กีฬาหรืออาหาร ที่นำเสนอกว่า 150 กิจกรรม

 

 

เครือข่าย CampusArt : www.campusart.org    

 

                เว็บไซต์สำหรับการสมัครออนไลน์เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเฉพาะทางด้านศิลปะทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 60 แห่งที่ร่วมอยู่ในเครือข่าย  CampusArt ซึ่งนำเสนอหลักสูตรศิลปะในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกว่า 200 หลักสูตร

                นักศึกษาต่างชาติที่เคยเรียนศิลปะในสาขาต่างๆ มาอย่างน้อย 3 ปี สามารถสมัครเข้าเรียนโดยส่งเอกสารสมัครออนไลน์เพียงครั้งเดียว  เอกสารดังกล่าวก็จะถูกส่งไปยังทุกสถาบันที่ร่วมในเครือข่าย CampusArt  ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้จนถึงขั้นตอนประกาศผล