การประเมินผลการศึกษา

 
การวัดผลการเรียนวัดจากทั้งความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ

การประเมินผลการเรียนและประสิทธิภาพการทำงานของนักเรียนแบ่งออกเป็น;

  • การประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทดสอบตลอดปีการศึกษา
  • การสอบปลายภาค ปีละ 2 ครั้ง เป็นการทดสอบทุกรายวิชา ใช้เวลาสอบหลายวัน

มหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสจะจัดหลักสูตรเป็นกลุ่มวิชา การจะจบหลักสูตรต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกบางตัว แต่ละวิชาสามารถนำมานับเป็นหน่วยกิตในการเทียบโอนหรือศึกษาต่อได้

ในการเทียบวุฒิเพื่อรับเข้าศึกษานั้น บางครั้งคณะกรรมการอาจพิจารณาจาประสบการณ์การทำงานประกอบด้วย ในกรณีที่ประวัติการทำงานไม่เพียงพอจะเทียบวุฒิการศึกษา นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำให้ลงเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติม


วิธีนี้เองเป็นวิธีที่สถาบันการศึกษาในฝรั่งเศสส่วนใหญ่นิยมใช้ในการพิจารณารับนักศึกษาต่างชาติ

 

ดังนั้นวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนจึงประกอบด้วย 2 วิธีที่แตกต่างกัน คือ VAP 85 อนุญาตให้ผู้สมัครสมัครโดยตรงเข้าในโปรแกรมและชั้นปีที่ต้องการได้เลย อีกวิธีคือ VAE ซึ่งต้องผ่านการเทียบวุฒิและประเมินจากคณะกรรมการ