ปริญญาบัตรและการเทียบวุฒิการศึกษา

 
ระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเป็นแบบเดียวกับที่ใช้กันทั่วทวีปยุโรป

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสใช้ระบบ "LMD" ปริญญาตรี (Licence), ปริญญาโท (Master), ปริญญาเอก (Doctorat) ที่ใช้กันทั่วทั้งสหภาพยุโรป ระบบถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาต่อข้ามประเทศของนักเรียนในยุโรปและทั่วโลก
 

การนับจำนวนหน่วยกิตนับตามจำนวนภาคการศึกษา ใช้หน่วยเป็น ECTS

ปริญญาตรี: 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) เมื่อศึกษาจบนับเป็น 180 ECTS

ปริญญาโท: 4 ภาคการศึกษา (2 ปี) นับเป็น 120  ECTS  เมื่อนำไปรวมกับปริญญาตรีเท่ากับ 5 ปีการศึกษาและนับรวมเป็น 300 ECTS

ปริญญาเอก: ใช้เวลาเรียนอย่างต่ำ 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) รวมกับปริญญาตรีและโทเท่ากับเรียนจบ 16 ภาคการศึกษา (8 ปี)

ECTS: European Credit Transfer System

ระบบการโอนหน่วยกิตแบบยุโรป

ประเทศภายในสหภาพยุโรปมีระบบการโอนหน่วยกิตเพื่อให้นักเรียนมีความสะดวกในการย้ายที่เรียนไปยังประเทศต่างๆทั่วยุโรปได้ ระบบนี้เรียกว่า ECTS (European Credit Transfer System) ดังนั้นเมื่อนักเรียนต้องการศึกษาต่อระดับสูงโดยเปลี่ยนสถาบันหรือเปลี่ยนประเทศ จะต้องแสดงหน่วยกิตเพื่อขอเทียบโอน  

 

  • "ปริญญาบัตรที่ออกโดยกระทรวง" (diplômes nationaux) เป็นปริญญาบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญานี้ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาของฝรั่งเศส แสดงถึงมาตรฐานของหลักสูตรว่าเป็นที่ยอมรับของกระทรวง

  

  •  "ปริญญาเฉพาะทางด้านวิศวกรรม" (diplôme d'Ingenieur) เทียบเท่าระดับปริญญาโท แต่เหนือกว่าตรงที่เป็นประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงเช่นเดียวกัน โรงเรียนที่ออกประกาศนียบัตรตัวนี้จะต้องได้รับการรับรองจาก CTI, คณะกรรมการระดับชาติด้านหลักสูตรวิศวกรรม (French national commission on engineering degrees)

 

  • สำหรับโรงเรียนด้านบริหารและการจัดการ ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ หรือจากสถาบันจัดความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติของโรงเรียนด้านนี้ (ตัวอย่างเช่นเช่น EQUIS, AMBA หรือ AACSB)

 

  • รงเรียนด้านศิลปะและโรงเรียนเฉพาะทางด้านอื่นๆก็ออกประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลเช่นเดียวกัน

การเทียบใบปริญญา

ไม่ได้มีการกำหนดการเทียบปริญญาบัตรของฝรั่งเศสและประเทศอื่นอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจะมีหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาต่างกันโดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา หลักสูตรที่นักศึกษาต้องการเข้าเรียนเป็นต้น แม้จะมีอิสระในการพิจารณาแต่ก็คงไว้ซึ่งมาตรฐานของแต่ละสถาบัน

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส ต้องการจะรับรองคุณวุฒิหรือเทียบปริญญาบัตร ให้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)