การคัดเลือกนักเรียนทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2554-2555 > Thaïlande

การคัดเลือกนักเรียนทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2554-2555

 
หลังจากเปิดรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสในระดับปริญญาโทและเอก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้รับเอกสารจากผู้สมัครทั้งสิ้น 182 คน หลังจากพิจารณาเอกสารที่ส่งมา คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้คัดเลือกผู้เข้าสัมภาษณ์ 65 คน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุนประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนรอบสุดท้าย ทั้งนี้ มีนักเรียน 24 คน ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในภาคการศึกษาที่จะเปิดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554

ทุนการศึกษาที่มอบแก่นักเรียนเหล่านี้มาจากทุนไอเฟลและทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเป็นเงินงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส รวมถึงทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท มิชลิน และสทอภ.

อนึ่ง ด้วยมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีเป็นจำนวนมาก ทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจึงได้จัดทำรายชื่อสำรอง 11 รายชื่อ โดยผู้ที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่อาจจะได้รับทุน

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการติดต่อเป็นรายบุคคลจากฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  การมอบทุนจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้รับทุนได้ผ่านกระบวนการทางเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบจายชื่อผู้ได้รับทุนได้ที่  www.ambafrance-th.org