CampusFrance เข้าร่วมการประชุม APAIE Conference and Exhibition 2012

 
4-6 เมษายน 2555

ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายนนี้ CampusFrance จะเข้าร่วมประชุม APAIE Conference and Exhibition 2012 ซึ่งจัดโดยสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Association for International Education: APAIE) งานประชุมนี้จัดขึ้นทุกปีเวียนกันในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APAIE เป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกได้พบปะพูดคุยกันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย

ทั้งนี้หน่วยงาน CampusFrance Thailand ถนนสาทรใต้ จะปิดทำการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 เมษายน 2555